top of page
Αναζήτηση

Υποκατάστημα και θυγατρική στην Αγγλία / Ηνωμένο Βασίλειο

Έγινε ενημέρωση: 21 Αυγ 2021


Υποκατάστημα


Υποκατάστημα δέν είναι μια ξεχωριστή νομική οντότητα, αλλά μέρος - επέκταση της κύριας εταιρείας και μπορεί να βρίσκετε τόσο στην ίδια χώρα με την κύρια εταιρεία, όσο και στο εξωτερικό. Σημαντικό να αναφερθεί πως την ευθύνη για το υποκατάστημα φέρει τόσο η κύρια εταιρεία, όσο και προσωπικά οι διευθυντές της.

Το γεγονός πως μια εταιρεία του εξωτερικού δραστηριοποιείτε στην Αγγλία, δεν σημαίνει απαραίτητα πως αυτόματα θα πρέπει να γίνει η εγγραφή ενός υποκαταστήματος (αν αυτή είναι η επιλογή).


Κατά κανόνα η εγγραφή απαιτείτε όταν υπάρχει κάποια φυσική παρουσία (π.χ. γραφείο - ιδίως αν είναι και διακριτό με κάποια επιγραφή), πλην εξαιρέσεων, όπως για παράδειγμα εκπρόσωπος - μεσάζων, μια δίοδος, που επιλέγουν αρκετοί στα πρώτα βήματα της επέκτασης τους στην Αγγλία, κάτι, που ερμηνεύεται ως δραστηριοποίηση με την Αγγλία και όχι στην Αγγλία και ως αποτέλεσμα, η κατηγοριοποίηση του υποκαταστήματος δεν υφίσταται.


Η διαδικασία σύστασης υποκαταστήματος


Προαπαιτείται η παρουσίαση μια σειρά εγγράφων της κύριας εταιρείας και τα οποία μάλιστα, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα (από αναγνωρισμένο - πιστοποιημένο μεταφραστή) στα Αγγλικά. Η υποβολή γίνεται στο Companies House.


Τα βασικά έγγραφα που χρειάζονται είναι εκείνα που σχετίζονται με την σύσταση και την όποια τελευταία τροποποίηση (π.χ. καταστατικό και πιθανές τελευταίες αλλαγές στους μετόχους). Ανά χρονικά διαστήματα, υπάρχει η υποχρέωση της παρουσίασης και των εγγράφων που φέρουν κάποια συχνότητα υποβολών, όπως για παράδειγμα περιοδικές ΦΠΑ, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κτλ.


Με απλά λόγια, οι οικονομικές καταστάσεις, οι φορολογικές δηλώσεις και άλλα σχετικά έγγραφα της κύριας εταιρείας, θα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένα και στην Αγγλία. Σημαντικό να αναφερθεί πως σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να φέρουν και την υπογραφή εξωτερικού ελεγκτή.


Από τα έγγραφα της Αγγλίας, θα χρειαστεί να υποβληθεί η φόρμα OS IN01


Όλη η διαδικασία σύστασης κρατάει περίπου 1 μήνα.
Θυγατρική

Η θυγατρική εταιρεία, σε αντίθεση με το υποκατάστημα, είναι μια ξεχωριστή φορολογικά νομική οντότητα και φορολογείται αυτοτελώς για όλα τα εισοδήματα της. 

Αναφορικά με την διαδικασία σύστασης της, είναι κατά πολύ πιο απλουστευμένη και γρηγορότερη και οι υποβολές που γίνονται, είναι εκείνες όμοιες με μια απλή Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.


Ωστόσο, καθώς η εταιρείες (μητρική και θυγατρική) είναι στενά συνδεδεμένες, λογιστικά, οι εταιρείες θα πρέπει να διαχειρίζονται πάντα, λαμβάνοντας υπόψη την "αρχή του πλήρους ανταγωνισμού" (arm’s length principle), όπου η δυσκολία έγκειται στην εύρεση συγκρίσιμων καταστάσεων μεταξύ δύο ξεχωριστών μερών, κάτι που είναι αναγκαίο για να εφαρμοστή και να καταγραφεί η σχετική αρχή που προαναφέραμε.


Ένα άλλο σημαντικό που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι η λύση μιας θυγατρικής, όπου θα είναι αναγκαία στις περισσότερες φορές η ανάθεση να γίνει σε κάποιο αδειοδοτούμενο επαγγελματία (Liquidator).
Γενικά Συμπεράσματα


Ένα υποκατάστημα, σε σχέση με την θυγατρική, είναι πιο περίπλοκο να συσταθεί ενώ η λύση (το κλείσιμο), είναι πιο απλή, σε περίπτωση που κάποιος απλά δοκίμασε τις δυνάμεις του στην αγορά της Αγγλίας.


Σε περίπτωση που η κύρια εταιρεία θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της, θα είναι δυσκολότερο να γίνει αν η μορφή που έχει επιλεγεί είναι υποκατάστημα, καθώς υπό αυτήν την μορφή η κύρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κάνει υποβολές των οικονομικών της καταστάσεων και στην Αγγλία, παρουσιάζοντας και τους συμμετέχοντες σε αυτήν. Η θυγατρική πάλι καλείτε να υποβάλλει μόνο τις οικονομικές καταστάσεις σχετικές με αυτήν.


Σημαντικό να ληφθούν υπόψη και οι φορολογικές επιπτώσεις, όπου, δεν είναι πάντα προφανές, καθώς ο προσδιορισμός της φορολογικής έδρας γίνεται όχι πάντα και μόνο βάση των νόμων της εκάστοτε χώρας, αλλά και των κανονισμών των εκάστοτε οργανισμών, όπως του ΟΟΣΑ για παράδειγμα. Να λαμβάνονται υπόψη πρέπει και οι διακρατικές συμφωνίες, οι οποίες αποτυπώνονται στα συμφωνητικά αποφυγής διπλής φορολόγησης. Πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα μπορεί να υπάρχουν και στην λογιστική διαχείριση, όπου για παράδειγμα οι τόκοι δανείων μεταξύ των οντοτήτων είναι αφορολόγητα σε περίπτωση θυγατρικής και όχι υποκαταστήματος.


Τέλος, σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψη και το κόστος σχετιζόμενο τόσο με την σύσταση, όσο και με τη διαχείριση. Σε γενικές γραμμές, η θυγατρική έχει το πλεονέκτημα, καθώς οι απλοποιημένες διαδικασίες σύστασης και υποβολής των οικονομικών καταστάσεων της, είναι απλούστερες.
© 2020 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Comments


bottom of page