Αναζήτηση

Ποια φυσικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα

Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.


Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.


Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση όμως, οφείλουν να γνωστοποιήσουν στη Δ.Ο.Υ. την αλλαγή της φορολογικής τους κατοικίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία.