top of page
Αναζήτηση

Πως να αποτιμήσετε μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση

Έγινε ενημέρωση: 21 Αυγ 2021

Μπορεί να υπάρχουν αρκετές επιστημονικές μέθοδοι υπολογισμού, δεν υπάρχει ωστόσο εκείνη η μέθοδος, την οποία θα μπορούσε να ονομάσει κάποιος ως την ιδανικότερη για όλες τις περιπτώσεις, διότι η κάθε επιχείρηση έχει διαφορετική δομή, περιβάλλον, στρατηγική, κτλ..

Στο παρόν άρθρο, θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε συνοπτικά και όσο πιο απλοποιημένα γίνεται 4 από τις πιο γνωστές μεθόδους αξιολόγησης.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Καθαρή Περιουσιακή Θέση (ΚΠΘ) Net Asset Value (NAV)

 2. Διαθέσιμα Κέρδη Πωλητή (ΔΚΠ) Seller's Discretionary Earnings (SDE)

 3. Τιμή προς Κέρδος ανα Μετοχή (P/E ή PTE) Price-to-earnings (P/E) ratio or (PTE)

 4. Προεξοφλημένες Ταμειακές Ροές (ΠΤΡ) Discounted cash-flow (DCF)

 

1 - Καθαρή Περιουσιακή Θέση | Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, είναι μια καλή αρχή για να καταλάβουμε όχι μόνο τα εμπορικά αλλά και τα λογιστικά της θεμέλια. Εδώ ο υπολογισμός γίνεται απλά προσθέτοντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων, αφαιρώντας στη συνέχεια οποιεσδήποτε οφειλές και υποχρεώσεις και αυτό που θα μείνει είναι ουσιαστικά η καθαρή λογιστική αξία της επιχείρησης.

Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε πως μια επιχείρηση δεν είναι μόνο η λογιστική της αξία, καθώς αυτή δεν μπορεί να διακρίνει τη δυναμική της επιχείρησης αλλά μόνο την οικονομική της δομή.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως η επιχείρηση μπορεί να έχει και άυλα περιουσιακά στοιχεία, παραδείγματος χάρη πνευματικά δικαιώματα.

2- Διαθέσιμα Κέρδη Πωλητή (ΔΚΠ) | Είναι μια από τις απλούστερες και βασικότερες μεθόδους κατά την άποψη αρκετών ειδικών, καθώς μετράει τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων, αμοιβών ιδιοκτήτη επιχείρησης, έξοδα τόκων καθώς και μη προγραμματισμένα έξοδα.

Οι μικρές επιχειρήσεις κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις με κύριο γνώμονα την ελαχιστοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο του φορολογητέου ποσού και συχνά επιβαρύνονται με μη απαραίτητα για την λειτουργία τους έξοδα (π.χ. ακριβότερο αυτοκίνητο). Έτσι μια εκτίμηση με βάση τη φορολογική δήλωση θα οδηγούσε προφανώς σε λάθος εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης. Από την άλλη, μια προσέγγιση με την μέθοδο ΔΚΠ λαμβάνει αυτό το ζήτημα υπόψιν και το αποτρέπει δίνοντας έτσι μια εικόνα πιο κοντά στην πραγματική αξία.

Έπειτα, αφού εκτιμηθεί το ΔΚΠ, γίνεται ο πολλαπλασιασμός με τον εκάστοτε "ΔΚΠ πολλαπλασιαστή" της αγοράς (π.χ. Εστίασης, Μεταφορών κτλ.). Συνήθως, το εύρος τιμών των πολλαπλασιαστών κυμαίνεται από 2 εώς 7.

«Ο «ΔΚΠ πολλαπλασιαστής», με απλά λόγια, είναι ο αποδεκτός χρόνος (συνήθως σε έτη) επανείσπραξης της επένδυσης που έγινε.

3 - Τιμή προς Κέρδη ανά Μετοχή | Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται κατά κανόνα για να εκτιμηθεί η αξία μιας διαπραγματευόμενης μετοχής της επιχείρησης και είναι από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους.

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του αλγορίθμου, με βάση τα προβλεπόμενα ή πραγματοποιηθέντα έσοδα και το είδος του εισοδήματος. Και αφού το παρόν άρθρο σχετίζεται με αποτίμηση επιχειρήσεων, θα επικεντρωθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση και θα υποθέσουμε πως γνωρίζουμε το P/E για να εκτιμήσουμε κατευθείαν την αξία της επιχείρησης με βάση τα προγραμματισμένα έσοδα.

Η φόρμουλα για τον υπολογισμό P/E είναι:

P/E = (Τιμή Μετοχής/Κέρδη ανά μετοχή).

4 - Προεξοφλημένες Ταμειακές Ροές | Αυτή η μέθοδος μετράει τις ταμειακές ροές μιας επιχείρησης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και το διάστημα αυτό, συνήθως είναι 2 με 7 έτη.

Λέγεται "Προεξοφλημένη", διότι σε βάθος χρόνου το χρήμα πάντα κοστίζει είτε λόγο τόκων είτε λόγο πληθωρισμού. Άρα, δεν αξιολογούμε μια επιχείρηση απλά μέσω ταμειακών ροών, αλλά λαμβάνουμε υπόψη και το κόστος του χρήματος, με το οποίο φυσικά επιβαρύνεται πάντα ο επενδυτής.

Ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό μέσω αυτής της μεθόδου είναι:

CF - Ταμειακές Ροές

r - Ποσοστιαίο κόστος χρήματος (π.χ. πληθωρισμός)

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ας δούμε ένα παράδειγμα με πολύ απλοποιημένα ποσά και συντελεστές ώστε να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε για όλες τις μεθόδους και να καταλάβουμε καλύτερα τις θεωρίες.

Έστω ότι μια εταιρεία ΑΒΓ πωλείται για £ 950,000, είναι σε μια αγορά με σταθερό πληθωρισμό 2,4% και ο πολλαπλασιαστής του κλάδου είναι 6.

Τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης έχουν ως εξής:

 • Α - 40,000 μετοχές αξίας £ 25 η καθεμία

 • Β - £ 50,000 μετρητά στην τράπεζα​

 • Γ - Ρ/Ε στις £ 5​

 • Δ - Συνολο πωλησεων £ 750,000​

 • Ε - Προβλέψιμες Καθαρές Ταμειακές ροές ανα έτος £ 200,000​

 • ΣΤ - Περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, μηχανήματα, αποθέματα ...) £ 250,000​

 • Η - Οφειλές και Υποχρεώσεις (τράπεζες, προμηθευτές ...) £300,000

 • Θ - Ετήσιες αποσβέσεις (με σταθερά μέθοδο) £ 50,000​

 • Ι - Ετήσια απολαβή διευθυντή £ 50,000​

 • Κ - Έξοδα σε τόκους £ 6,000​

 • Λ - Μη προγραμματισμένα έξοδα £ 444,000​

Αξίζει η αγορά της τρέχουσας επιχείρησης;

1 - Με την μέθοδο της Καθαρής Περιουσιακής Θέσης (ΚΠΘ) η επιχείρηση αποτιμάται: £ 50,000 (Β) + £ 250,000 (ΣΤ) = £ 300,000 - £ 300,000 (Η) = £ 0

2 - Με την μέθοδο των Διαθεσίμων Κερδών Πωλητή (ΔΚΠ) η επιχείρηση αποτιμάται: £ 750,000 (Δ) - £ 50,000 (Θ) - £ 50,000 (Ι) - £ 6,000 (Κ) - £ 444,000 (Λ) = £ 200,000 * 6 (πολλαπλασιαστής κλάδου) = £ 1,200,000

3 - Με την μέθοδο της Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Ρ/Ε) η επιχείρηση αποτιμάται: 5 (Γ) * £ 200,000 (Ε) = £ 1,000,000

4 - Με την μέθοδο των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών η επιχείρηση αποτιμάται: £ 195,312.5 (1ο έτος) + £ 190,734.86 (2ο έτος) + £ 186,264.51 (3ο έτος) + £ 181,898.94 (4ο έτος) + £ 177,635.68 (5ο έτος) + £ 173,472.34 (6ο έτος) = £ 1,105,318.84

Παρατηρούμε πως λογιστικά, η επιχείρηση δεν αξίζει ουσιαστικά τίποτα, μετρώντας όμως την δυναμική - προοπτική της, βλέπουμε πως η επιχείρηση μπορεί να εξαγοράσει την επένδυση και μάλιστα, με τουλάχιστον 5,27% (£ 50,000) πλεόνασμα.

Η παραπάνω ανάλυση είναι τεχνικού χαρακτήρα, ωστόσο, η απάντηση για το αν αξίζει ή όχι μια τέτοια επένδυση, θα πρέπει να δοθεί εφόσον εξεταστούν και οι παρακάτω παράγοντες:

- Περιβάλλον επιχείρησης

- Βιομηχανία επιχείρησης

- Μέγεθος επιχείρησης

- Βαθμός αυτοματοποίησης επιχείρησης

- Τεχνολογικές υποδομές επιχείρησης

- Γεωγραφική θέση επιχείρησης

- Προοπτική αγοράς - κλάδου

- Φορολογικό καθεστώς

- Οικονομικοί δείκτες της χώρας

Προσοχή! Οι παραπάνω μέθοδοι είναι πολύ γενικές και δεν λαμβάνουν υπόψιν τόσο τις μαθηματικές παραλλαγές όσο και την λογιστική προσέγγιση και εναρμόνιση σε αυτές τις παραλλαγές, κάτι που είναι πάντα απαραίτητο για την μελέτη ειδικών περιπτώσεων. Επίσης, η κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Έτσι, αν θέλετε να έχετε μια πιο ακριβή εικόνα, συνιστάται ανεπιφύλακτα να συμβουλευτείτε επαγγελματίες του κλάδου.

Αν σκοπεύετε να αναθέσετε την αποτίμηση μιας επιχείρησης, καλό είναι να γνωρίζετε ποιος επαγγελματίας είναι ο πιο ειδικός. Γι' αυτό, είναι σώφρον να λάβουμε υπόψιν τους τίτλους σπουδών και το πεδίο εξειδίκευσης του εκάστοτε επαγγελματία.

Στην περίπτωση μας, τα βασικά πεδία είναι τρία και μια γενική διάκριση για την καλύτερη κατανόηση αυτών είναι η παρακάτω:

Οικονομικά (Οικονομολόγοι): Σε γενικές γραμμές είναι μια ευρεία έννοια και μπορεί να συμπεριλάβει και τα δύο παρακάτω πεδία ως το παρακλάδι της. Ωστόσο, ασχολούνται με συγκεκριμένα ζητήματα και ως επί των πλείστων με την μελέτη και μέτρηση της παραγωγής και κατανάλωσης, ζήτησης και προσφοράς, πληθωρισμού, της ύφεσης, κτλ..

Θεωρούνται οι καταλληλότεροι για την μελέτη μεγάλων οικονομιών, όπως για παράδειγμα κρατών. Το δυνατό σημείο τους είναι η καλύτερη κατανόηση και ικανότητα αξιολόγησης ευκαιριών μέσα σε μια οικονομία.

Χρηματοοικονομικά: Ασχολούνται κατά κανόνα με την μελέτη των τιμών των προϊόντων ή των υπηρεσιών, των επιτοκίων, των χρηματικών ροών, των χρηματοπιστωτικών αγορών, κτλ..

Θεωρούνται οι καταλληλότεροι για μελέτη, αξιολόγηση και χάραξη επενδυτικών κατευθύνσεων μέσα στις επιχειρήσεις. Το δυνατό σημείο τους είναι η καλύτερη κατανόηση και ικανότητα αξιολόγησης της δυναμικής των επενδύσεων.

Λογιστικά: Επαγγελματίες με αυτήν την εξειδίκευση, ασχολούνται κατά κανόνα με ζητήματα καταγραφής των όποιων οικονομικών κινήσεων, όπου στην συνέχεια δομούν την περίληψη αυτών, την αναλύουν και την παρουσιάζουν στην διοίκηση, τους επενδυτές, αλλά και στους λοιπούς ενδιαφερόμενους (π.χ. Εποπτική ή Ελεγκτική Αρχή).

Αν συμπεριλάβουμε και τους φοροτεχνικούς σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι οι αρμόδιοι και οι καταλληλότεροι για την βέλτιστη διαχείριση - καταγραφή των οικονομικών πόρων μιας επιχείρησης με προοπτική την καλύτερη φορολογική αλλά και επενδυτική αντιμετώπιση μιας επιχείρησης.

Το δυνατό σημείο τους είναι η καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της οικονομικής δομής μιας επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση, αν και όλοι οι επαγγελματίες με σπουδές στα οικονομικά γνωρίζουν τις βασικές αρχές της εκάστοτε κατεύθυνσης, μια εκτίμηση από επαγγελματίες και των τριών κατευθύνσεων, θεωρείται η πιο υγιής αν και η πιο πολυδάπανη.


Μετάφραση / Επιμέλεια: Αποστολία Νεστοράτου
© 2019 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Коментарі


bottom of page