top of page
Αναζήτηση

Τι είναι Limited Company - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην Αγγλία;

Έγινε ενημέρωση: 21 Αυγ 2021Μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LTD) είναι ένας τύπος επιχειρηματικής δομής που έχει συσταθεί ως νομική οντότητα και έχει εγγραφεί στο Companies House.

Έχει κατάληξη "limited" ή "ltd", διότι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας έχουν «περιορισμένη ευθύνη» απένταντι στα χρέη της εταιρείας ή με άλλα λόγια, είναι υπεύθυνοι μέχρι το ποσό του μετοχικού τους κεφαλαίο.


Ο Ελληνικός τύπος για εμάς - Διαβάστε ΕΔΩ.

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μια εταιρεία LTD είναι μια εντελώς ξεχωριστή επιχειρηματική οντότητα από τους ιδιοκτήτες της, σε αντίθεση με τον αυτοαπασχολούμενο (φυσικό πρόσωπο), όπου ο ιδιοκτήτης και η επιχείρηση είναι ένα και το αυτό.

Μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να καταχωρηθεί ως «περιορισμένη σε μετοχές» ή «περιορισμένη σε εγγύηση». Στην πρώτη περίπτωση, η εταιρεία ανήκει σε έναν ή περισσότερους μετόχους και διοικείται από έναν ή περισσότερους διευθυντές. Στη δεύτερη περίπτωση, η εταιρεία ανήκει σε έναν ή περισσότερους εγγυητές και διαχειρίζεται από έναν ή περισσότερους διευθυντές. Σε κάθε περίπτωση, ένα άτομο μπορεί να είναι και διευθυντής και ιδιοκτήτης εταιρείας παράλληλα.

Ένα άλλο ενδιαφέρον κομμάτι, είναι ότι υπάρχουν δύο είδη εταιρειών περιορισμένης ευθύνης: Α) Private Limited Companies (Ιδιωτικές - ταυτόχρονα κλειστές) και B) Public Limited Companies (Δημόσιες - ταυτόχρονα ανοιχτές).


Σε αυτό το άρθρο αναφορικά και εν συντομία:

 1. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης υπό μετοχικό καθεστώς

 2. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης υπό καθεστώς εγγυητών

 3. Ιδιωτικές και Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

 4. Ευθύνη των μετόχων, των εγγυητών και των μελών του LLP (Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης)

 5. Φορολόγηση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης

 6. Οι ευθύνες του Διευθυντή μιας εταιρείας

 


1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.

Αυτού του είδος εταιρείας έχει σχεδιαστεί για όσους ενδιαφέρονται να διαχειρίζονται μια κερδοσκοπική επιχείρηση και να διατηρούν το εισοδηματικό πλεόνασμα για τον εαυτό τους. Μπορεί να συσταθεί από οποιονδήποτε, είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από έναν πράκτορα (agent). Το προνόμιο υπό αυτήν την δομή εταιρείας, όπως προαναφέρθηκε και άνω, είναι ότι οι ευθύνες των μετόχων περιορίζονται στο ποσό του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Με άλλα λόγια, αν μια εταιρεία αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη της προς τρίτους...


(ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για φορολογικές υποχρεώσεις - όλοι οι πληρωτέοι φόροι πρέπει να ξεχρεώνονται πλήρως και ο υπεύθυνος για την διευθέτηση αυτή είναι ο διευθυντής της εταιρείας) 

... οι μέτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν μόνο την ονομαστική αξία των μετοχών τους. Αυτού του είδους δομής εταιρείας, είναι πολύ δημοφιλής στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι η πιο διαδεδομένη μορφή νομικής οντότητας μεταξύ των κερδοσκοπικών οργανισμών.

Επίσης ενδιαφέρον:

- Μπορεί να συσταθεί ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα λεπτά

- Το αρχικό κεφάλαιο μπορεί να είναι ακόμη και £ 1

- Οι ζημίες συναλλαγών μπορούν να μεταφερθούν στο επόμενο έτος

- Μπορεί να διαχειριστεί εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό

- Μπορείτε να χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση του λογιστή ως διεύθυνση εταιρείας

2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ.

Αυτού του τύπου εταιρείας χρησιμοποιείται από άτομα που θέλουν να δημιουργήσουν κυρίως μια μη κερδοσκοπική ή φιλανθρωπική οργάνωση. Όταν δημιουργούνται κέρδη, οι ιδιοκτήτες συνήθως επανεπενδύουν τα κερδισμένα κεφάλαια. Παρά το καθεστώς του, και αυτός ο τύπος εταιρείας μπορεί να διανέμει κέρδη στα μέλη του, εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό του, αλλά στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία χάνει το φιλανθρωπικό της status.

Συνήθως χρησιμοποιείται για:

- Κλαμπ

- Οργανώσεις μελών

- Εταιρείες διαχείρισης κατοικιών

- Αθλητικές ενώσεις

- Συνεταιρισμούς εργαζομένων

- Φιλανθρωπικά ιδρύματα

- Συνδικάτα φοιτητών

3. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Όταν μια εταιρεία χαρακτηρίζεται ως 'Ιδιωτική' (Private), σημαίνει ότι αυτή η εταιρεία δεν μπορεί να προσφέρει μετοχές στο ευρύ κοινό, συνήθως μέσω του χρηματιστηρίου. Επίσης, οι απαιτήσεις γνωστοποίησης - δημοσιοποίησης των οικονομικών και λοιπών καταστάσεων, είναι σχετικά ελαφρότερες, σε σύγκριση με του δημοσίου (Public) τύπου. Αυτές είναι και οι βασικότερες διαφορές μεταξύ μιας ιδιωτικής (Private) και μιας δημόσιας (Public - ανάλογης ΑΕ Ελληνικής) εταιρείας.

Σημαντικό να γνωρίζουμε για την Δημόσια Εταιρεία, είναι ότι υπάρχει το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την σύσταση της και είναι £ 50.000. Τέλος, αυτός ο τύπος εταιρείας πρέπει να χρησιμοποιεί την κατάληξη PLC και όχι LTD.

Αν και για μια Ιδιωτική Εταιρεία σχεδόν όλα είναι απλά, υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις για την Δημόσια Εταιρεία (PLC) και μερικές από αυτές είναι:

- Ελάχιστος αριθμός διευθυντών είναι 2.

- Πρέπει να υπάρχει και ειδικός Γραμματέας Εταιρείας.

- Απαιτούνται συχνότερες καταθέσεις λογαριασμών μετά το τέλος του οικονομικού έτους.

- Ανάγκη διοργάνωσης ετήσιας γενικής συνέλευσης (AGM).

- Πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο SH50, να αποσταλεί και έπειτα να λάβει ένα εμπορικό πιστοποιητικό πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή (αυτό θα αποδείξει ότι καταβλήθηκε τουλάχιστον το 25% των μετοχών από τους αρχικούς μετόχους).

4. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΤΌΧΩΝ, ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ LLP (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ). - ΣΥΝΟΨΗ

 • ΜΕΤΟΧΟΙ ➤ Το ποσό που καταβάλλεται ή είναι πληρωτέο για κάθε μετοχή είναι το όριο ευθύνης του κάθε μετόχου.

 • ΕΓΓΥΗΤΕΣ ➤ Ο εγγυητής πρέπει να συμφωνήσει να καταβάλει ένα σταθερό χρηματικό ποσό για τα χρέη της εταιρείας, εάν και όταν ζητηθεί. Μπορεί να είναι ακόμη και £1.

 • ΜΕΛΗ LLP ➤ Τα μέλη ευθύνονται μόνο για το ποσό που έχουν επενδύσει στην εταιρική σχέση.

5. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους κάποιος ιδρύει μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, είναι λόγω της φορολογικής απόδοσης της. Μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης καταβάλλει σε φόρο μόνο 19% από τα καθαρά κέρδη της. Επιπλέον, μπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη φορολογική μεταχείριση για τον διευθυντή, αφήνοντας το πλεόνασμα εισοδήματος στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης και αποσύροντας το το επόμενο φορολογικό έτος, ως μισθό ή μερίσματα. Επίσης, μιλώντας για μερίσματα, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον τρόπο απόσυρσης κεφαλαίων προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον φόρο εισοδήματος και τις εθνικές ασφαλιστικές εισφορές (National Insurance Contributions - NIC).

Μιλώντας για αριθμούς - Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να σημειώσουμε, είναι η διαφορά μεταξύ Εταιρικού Φόρου και Φόρου Εισοδήματος. Ο πρώτος αφορά μόνο εταιρείες, ενώ το δεύτερο, φυσικά πρόσωπα (π.χ. Self Employed). Το κύριο πλεονέκτημα μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, σε αυτό το θέμα, είναι ότι η εταιρεία έχει σταθερό επιτόκιο, ενώ ο φορολογικός συντελεστής για αυτοαπασχολούμενους, εξαρτάται από το ποσό του εισοδήματός τους.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους φορολογικούς συντελεστές φυσικών προσώπων.

6. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • ➤ Πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες του καταστατικού της εταιρείας.

 • ➤ Να διατηρεί τα αρχεία της εταιρείας και να αναφέρει τις όποιες αλλαγές.

 • ➤ Να υποβάλει έγκαιρα τους ετήσιους λογαριασμούς και την φορολογική δήλωση της εταιρείας.

 • ➤ Να ενημερώνει τους υπόλοιπους μετόχους σε περιπτώσεις που θα μπορούσε προσωπικά να επωφεληθεί από μια συναλλαγή της εταιρείας.

 • ➤ Να διευθετεί την πληρωμή του εταιρικού φόρου.

 • ➤ Να κάνει κάθε χρόνο φορολογική δήλωση και ο ίδιος, ως διευθυντής εταιρείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν έχει σημασία αν ο Διευθυντής έχει ορίσει λογιστή για να εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρείας - Οι διευθυντές εξακολουθούν να είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που παρέχονται καθώς και για την έγκαιρη υποβολή τους.

Για περισσότερες και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην Αγγλία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα COV.UK.


© 2017 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Comentarios


bottom of page