top of page
Αναζήτηση

Αλλαγές στο εταιρικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου από τις 4 Μαρτίου 2024


Εταιρεία στην Αγγλία - Σύσταση & Ίδρυση

Ο νόμος για το οικονομικό έγκλημα και την εταιρική διαφάνεια θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο εταιρικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, με το αρχικό σύνολο μέτρων να τίθεται σε ισχύ από τις 4 Μαρτίου 2024.


Αυτές οι αναθεωρήσεις εισάγουν νέες υποχρεώσεις για τους διευθυντές εταιρειών, τα άτομα που κατέχουν σημαντικό έλεγχο (PSC) και όσους είναι υπεύθυνοι για την υποβολή εκ μέρους μιας εταιρείας ή LLP.Επανακαθορισμός Κανονισμών για τις Έδρες Εταιρειών


Από την 4η Μαρτίου 2024, όλες οι εταιρείες θα υποχρεούνται να ορίσουν μια «κατάλληλη διεύθυνση» ως την καταχωρημένη τους διεύθυνση. Μια κατάλληλη διεύθυνση είναι εκείνη όπου οποιαδήποτε αλληλογραφία που στέλνεται μπορεί να αναμένεται ότι θα φτάσει σε κάποιον που εκπροσωπεί την εταιρεία και θα επιβεβαιωθεί κατά την παράδοση.


Αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν τις οντότητες που χρησιμοποιούν μια θυρίδα ταχυδρομείου ως καταχωρημένη διεύθυνση. Οποιαδήποτε εταιρεία που χρησιμοποιεί επί του παρόντος μια διεύθυνση θυρίδας ταχυδρομείου για αυτόν τον σκοπό πρέπει να αλλάξει την καταχωρημένη της διεύθυνση μέχρι την 4η Μαρτίου για να αποφύγει πιθανή διαγραφή από το μητρώο.


Η μη συμμόρφωση θα έχει ως αποτέλεσμα το Εμπορικό Μητρώο (Companies House) να αναθέσει αυτόματα μια προεπιλεγμένη διεύθυνση. Στη συνέχεια, η εταιρεία θα έχει 28 ημέρες για να παράσχει μια κατάλληλη διεύθυνση πριν αντιμετωπίσει την πιθανή διαγραφή.Τροποποιήσεις στις Υποβολές Εταιρειών


Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν μια καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Εμπορικό Μητρώο. Από την 4η Μαρτίου, οι νεοσυσταθείσες εταιρείες πρέπει να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες κατά τη διαδικασία σύστασης, ενώ οι υπάρχουσες εταιρείες πρέπει να συμπεριλάβουν μια καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επόμενη ενημερωτική δήλωση (Confirmation Statement) τους από την 5η Μαρτίου και μετά. Η παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επίσημους σκοπούς επικοινωνίας και δεν θα είναι δημόσια προσβάσιμη.


Επιπλέον, στα επόμενα χρόνια, θα γίνουν προσαρμογές στη μέθοδο υποβολής ετήσιων λογαριασμών, με το Εμπορικό Μητρώο να μεταβαίνει αποκλειστικά σε μεθόδους υποβολής βασισμένες σε λογισμικό.


Οι εταιρείες πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες απαιτήσεις αποκτώντας κατάλληλο λογισμικό λογιστικής πριν την παύση των υπαρχόντων μεθόδων υποβολής λογαριασμών μέσω διαδικτύου και έντυπης μορφής.


Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες λογισμικών σε συνεργασία με τη SAGE, παρέχοντας πλήρη πρόσβαση μέσω τεχνολιγιών cloud, με επαγγελματικές αναφορές και αναλύσεις.Βελτιωμένη Διαδικασία Επαλήθευσης του Εμπορικού Μητρώου


Το Εμπορικό Μητρώο θα εφαρμόσει μια νέα διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας με στόχο την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με εταιρείες. Επιπλέον, θα ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό της κατάχρησης των ονομάτων εταιρειών, με αυστηρούς ελέγχους που θα διενεργούνται σε ονόματα που μπορεί να παραπλανήσουν ή να απατήσουν το κοινό.


Τα άτομα που εμπλέκονται στη δημιουργία, διαχείριση, κατοχή ή έλεγχο μιας εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υποχρεούνται να υποβληθούν σε επαλήθευση ταυτότητας για να επιβεβαιώσουν τη διεκδικούμενη ταυτότητά τους.Προσεχείς Αλλαγές στους Ετήσιους Λογαριασμούς στο Μέλλον


  • Οι μικρές και πολύ μικρές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.

  • Οι μικρές εταιρείες που δεν πληρούν τα κριτήρια για πολύ μικρές οντότητες θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση διευθυντών.

  • Η επιλογή υποβολής «συνοπτικών» λογαριασμών θα διακοπεί.

  • Κάθε εταιρεία που επωφελείται από εξαίρεση ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει πρόσθετη δήλωση των διευθυντών στον ισολογισμό.

  • Θα τεθούν περιορισμοί στο πόσο συχνά μια εταιρεία μπορεί να περικόψει το οικονομικό της έτος, γνωστό ως «Ετήσια Λογιστική Περίοδος» ('Annual Accounting Period').Δείτε στο GOV.UK για περισσότερες πληροφορίες.


 
© 2024 UPECO LTD

_

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Το σχετικό άρθρο αποσκοπεί να δώσει μια γενική εικόνα ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κανόνας για οποιαδήποτε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση φέρει πάντα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

Comments


bottom of page